Regulamin

Niniejszy dokument określa zasady korzystania przez Użytkowników z narzędzi oferowanych przez serwis strona-ślubna.pl.

 1. Definicje
  1. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.strona-slubna.pl umożliwiający tworzenie stron ślubnych, prowadzony przez firmę "Domisoft" Dominik Domin.
  2. Użytkownik - osoba fizyczna, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis
  3. Okres testowy - czas od 18.04.2009 do odwołania, podczas którego Serwis działa w trybie testowym.
  4. Strona ślubna użytkownika - część serwisu stworzona przez Użytkownika dostępna pod adresem www.strona-slubna.pl/NAZWAUZYTKOWNIKA
 2. Rejestracja
  1. Warunkiem rejestracji i korzystania z narzędzi Serwisu jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
  2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
  3. Rejestracja dokonywana jest po wprowadzeniu informacji dotyczących Użytkownika t.j. wybraniu loginu i hasła umożliwiających dostęp do Serwisu, adresu poczty elektronicznej oraz daty ślubu.
  4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego nie jest równoważne z założeniem konta w Serwisie. Administrator systemu ma prawo przyznania dostępu do Serwisu wybranym osobom, które zarejestrowały się podczas okresu testowego.
 3. Polityka prywatności
  1. Dane wprowadzane przez Użytkowników nie są udostępniane żadnym osobom trzecim z wyjątkiem:
   • organów państwowych w sposób i w sytuacjach określonych odrębnymi przepisami prawnymi
   • procesu przeprawadzenia płatności za pomocą serwisu platnosci.pl
  2. Użytkownik może w każdej chwili zmienić dane, które wprowadził do Serwisu.
  3. Serwis ma prawo wykorzystać podany w procesie rejestracji adres e-mail do wysyłania Użytkownikowi istotnych informacji dotyczących Serwisu.
 4. Strona ślubna użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać stronę ślubną zgodnie z jej przeznaczeniem tj. do przekazywania informacji i zasobów dotyczących jego ślubu i wszystkiego co jest z nim związane. Niedozwolone jest zamieszczanie na stronie treści niezgodnych z polskim prawem i/lub uznanych ogólnie za obraźliwe. Ponadto zabrania się zamieszczenia na stronie reklam oraz wszelkich innych materiałów promocyjnych. Zabrania się także zamieszczenia na stronie materiałów do których Użytkownik nie posiada praw autorskich.
  2. Strona ślubna użytkownika jest w aktywna w okresie próbnym oraz w okresie, w którym została opłacona. Termin ważności strony jest widoczny po zalogowaniu się użytkownika do swojej strony ślubnej w panelu administracyjnym. Po upływie okresu próbnego lub okresu, za który strona została opłacona, strona zostaje dezaktywowana, tzn. nie prezentuje wprowadzonych przez Użytkownika treści, lecz jedynie informację o wygaśnięciu ważności konta. Użytkownik może w ciągu miesiąca od czasu wygąśnięcia konta dokonać jego ponownej aktywacji wnosząc stosowną opłatę; pełna zawartość strony stworzonej przez Użytkownika zostanie przywrócona. Po 1-miesięcznym okresie nieaktywności strony jej zawartość zostanie bezpowrotnie usunięta łącznie z danymi osobowymi Użytkownika podanymi w momencie rejestracji. Login Użytkownika, którego konto zostało ostatecznie dezaktywowane może zostać ponownie użyty przez nowych użytkowników Serwisu.
 5. Płatności
  1. Opłaty za usługi świadczone poprzez Serwis można dokonywać w okresie darmowego okresu próbnego lub w ciągu miesiąca po zakończonym okresie aktywności strony, a także w czasie gdy konto jest wciąż aktywne w celu przedłużenia ważności konta. Użytkownik może wybrać jeden z kilku wariantów okresów płatności, które przedłużają ważność konta o określoną liczbę miesięcy. Przedłużenie ważności konta dokonane w okresie, w którym konto jest wciąż aktywne liczy się od aktualnego terminu wygaśnięcia konta (a nie od dnia dokonania płatności).
  2. Serwis przyjmuje płatności za pośrednictwem i zgodnie z regulaminem serwisu platnosci.pl a także poprzez zwykłe przelewy bankowe
  3. Użytkownik może podczas zakupów zażądać faktury VAT. Serwis wystawia tylko faktury elektroniczne bez podpisu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finansow z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatków, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.05.95.798)
  4. Użytkownik nie może żądać zwrotu płatności po jej dokonaniu.
 6. Gwarancja
  1. Serwis strona-ślubna.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu oraz stron ślubnych Użytkowników wynikające z przyczyn niezależnych. Jednocześnie Serwis strona-ślubna.pl zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz strony ślubne Użytkowników działały prawidłowo, a wszelkie awarie i problemy będą usuwane tak szybko jak to tylko będzie możliwe. W przypadku ewentualnych przestojów trwających w sposób ciągły dlużej niż 24 h okres ważności konta będzie wydłużany o ten czas (na wniosek Użytkownika); nie będzie dokonywana żadna rekompensata finansowa z tego tytułu.
  2. Serwis strona-ślubna.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty danych z przyczyn niezależnych. Serwis strona-ślubna.pl zapewnia, że wykonuje cykliczne kopie bezpieczeństwa całego systemu.
  3. Serwis strona-ślubna.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieautoryzowanego dostępu do stron ślubnych użytkowników.
 7. Inne funkcje serwisu
  1. Użytkownik, a także inna osoba, może utworzyć za pomocą Serwisu suwaczek odliczający czas do ślubu/po ślubie.
  2. Użytkownik może w każdej chwili wysłać do Serwisu poprzez e-mail prośbę o całkowite usunięcie jego konta z Serwisu.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail nt. nowości, zmian, promocji itp. wydarzeń dotyczących Serwisu. Wiadomości te nie będą wysyłane częściej niż raz miesiąc.
  2. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto może zostać usunięte lub zablokowane bez jakiejkolwiek refundacji poniesionych przez Użytkownika kosztów.
  3. Konta Użytkowników pozostają własnością Serwisu.
  4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu.
  5. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Użytkownik będzie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez e-mail.
  6. Wszelkie spory, których stroną będzie właściciel Serwisu, a których nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozpatrywane przez Sądy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Ostatnia modyfikacja: 2009-04-18
Partnerzy: Wideofilmowanie